Alda, Novreyna Ludmilla, Telkom University, Indonesia