Hendarsyah, Sanny Putra, Telkom University, Indonesia